ศธ.ร่วมมือกับอมตะคอร์ปอเรชั่น ร่วมยกระดับทวิภาคีคุณภาพสูง

ศธ.ร่วมมือกับอมตะคอร์ปอเรชั่น ร่วมยกระดับทวิภาคีคุณภาพสูง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม ทึ่ห้องประชุมทรงบาดาล ชั้น 1 อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และคณะผู้บริหารบริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ร่วมหารือว่า

การหารือในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมกันยกระดับการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์สถานประกอบการ ตามที่รัฐบาลและ ศธ. ได้ให้ความสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในภาคการผลิตของประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ จึงต้องสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีทักษะสมรรถนะสูง พร้อมสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพ

“เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 5 สภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวะ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจอย่างมีทิศทาง ตรงกับความต้องการ การได้รับโอกาสและความร่วมมือที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นองค์กรชั้นนำในภาคธุรกิจของทางบริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ให้พร้อมพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีทักษะสมรรถนะสูง พร้อมสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติต่อไป” น.ส.ตรีนุชกล่าว

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวว่า สอศ.ได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวของประเทศ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ ศธ. เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย สร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง พร้อมส่งเสริมการขยายความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชน จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพสูง

โดย สอศ.ได้เร่งผลิตผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มเป็น 50% ในระยะ 3 ปี เพื่อเป็นฐานการผลิตกำลังคนที่มีทักษะ เป็นกำลังคนคุณภาพเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้เกิดความเข้มแข็ง จากความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ภาครัฐและภาคเอกชน สอศ.พร้อมส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติสู่สถานศึกษา ทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ ด้านหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ และการวัดประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผลิตกำลังคนที่เพียงพออย่างมีคุณภาพ และนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ creaidentity.com

แทงบอล

 

Releated